Our team
SCIENTISTS
Sergey Alba
Dr. Igor Kovalchuk
Dr. Olga Kovalchuk
Dmytro Isaiev
DOCTORS/
PHARMACOLOGISTS
Vitalii Usenko
VETERANS
Sviatoslav Prokhorov
George Turchak
Vlad Yakimenko
COMMUNICATIONS
AND LOBBYING
Gennadii Shabas
Anton Posunko
Vyacheslav Zhukov
Nataliia Pylypenko
INTERNATIONAL PARTNERSHIPS
Hanna Hlushchenko
REPRESENTATIVE OFFICE
IN CANADA
Oleksandr Alba
Alex Abellan
BUSINESS
REPRESENTATIVES
Andrii Gryshchenko (SINOPHARM)
FOUNDERS
Gennadii Shabas
Roman Ryzhov
Oleksandr Sharygin
Oleksandr Ivchenko
Roman Samofalov
JOIN
OUR ASSOCIATION